Õpilasesindus

Õpilasesindus (ÕE) koosneb V-IX klassi õpilastest.

2022/2023 õppeaastal kuuluvad ÕE : 5. klassist Arabella Palu, Janika Lorenz,  6. klassist Ketlin Kõre, Mia-Lore Pärlin, 7. klassist Annamai Sepper, Sädeli Laurikainen (protokollija), 8. klassist Juss Lorenz, Sofiia Rybak, Ragnar Luha, 9. klassist Hannes Hanst (asepresident), Reti Averin, Maili Patrikats (president).

ÕE esindaja 2022/2023 õppeaastal kooli hoolekogus on Maili Patrikats.


C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli

ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

Üldsätted

1. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli V – IX klassi õpilastest valitud esindus.
2. ÕE juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, kooli põhimäärusest, PGSist ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
3. ÕE tegevus rajaneb liikmete omaalgatuslikul tegevusel.
4. Õpilastel on võimalus oma arvamuste ja ettepanekutega pöörduda ÕE poole.

Eesmärgid

1. Osalemine kooli õppe – ja kasvatustöös tulemusliku töö ja kodukorra tagamisel.
2. Koostöö korraldamine kooli töötajate, vanemate ja õpilaste vahel.
3. Lugupidava suhtumise ja korrektse käitumise kujundamine õpilaste vahel.
4. Järgida ja edendada kooli traditsioone.
5. Õpilaste õppetöövälise tegevuse aktiviseerimine, organiseerimine.

ÕE õigused

Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE õigus:

1. Teha juhtkonnale ettepanekuid ja nõustada õpilasi koolielu puudutavates küsimustes.
2. Osaleda koolisisestel ja -välistel nõupidamistel ja koosolekutel.
3. Vahendada ja edastada iga klassi esindaja kaudu vastavale klassile informatsiooni, sh ÕE tööst.
4. Õigus algatada ja läbi viia juhtkonnaga kooskõlastatult küsitlusi õpilaste seas.
5. Õigus korraldada ja läbi viia juhtkonnaga kooskõlastatult üritusi (sealhulgas tegevuse finantseerimiseks tuluüritusi).

ÕE kohustused

1. ÕE kohustub järgima kooli põhimäärust ja kodukorda, samuti kinni pidama kooli juhtkonna ja ÕE suulistest ja kirjalikest lepetest.
2. ÕE aitab kaasa koolis turvalisuse tagamisele.
3. Luua sidemeid ja korraldada kokkusaamisi teiste koolidega.
4. ÕE koostab oma tegevuse plaani õppeaastaks.

Õpilasesinduse juhtimine ja sisekorraldus

1. ÕEsse valitakse igal sügisel igast klassist ( V- IX klassid) kuni 3 esindajat. ÕE koosseisu ja selle muudatused kinnitab kooli direktor.
2. ÕE tegevust korraldab 3-liikmeline juhatus, mis valitakse igal õppeaastal valitud ÕE liikmete seast salajasel hääletamisel. Juhatus valib enda hulgast presidendi, asepresidendi ja protokollija.
3. ÕE juhatus teeb üks kord trimestris kirjaliku kokkuvõtte tehtud tööst ning esitab ÕE ja juhtkonnale.
4. ÕE juhatus peab tagama ÕE põhimäärusest kinnipidamise ning ÕE koosolekutel vastuvõetud otsuste täitmise.
5. ÕE presidendi, tema äraolekul asepresidendi kohustuseks on töö korraldamine ÕEs, koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine ning tööülesannete andmine ÕE liikmetele.
6. ÕE võtab vastu algatatud ettepanekud kooli juhtkonna, õppenõukogu ja õpilaste poolt ning aitab neid ellu viia.
7. ÕE liige arvatakse juhatuse otsusega ÕE välja, kui ta ei ole järginud ÕE põhimäärust

Lõppsätted:

ÕE põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.