Missioon, visioon; väärtused

Missioon C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli Linnutaja hoone personali missioon on luua tingimused meie lasteaia kõikide laste mitmekülgseks ning järjepidevaks arenguks kodu ja lasteasutuse koostöös, toetada iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, keelelisest ja kultuurilisest taustast, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

Visioon Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt vanemad, kogukond, üldsus.

Väärtused

  • Oleme usaldusväärsed. Tahame olla lastehoius ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas parimad asjatundjad, teeme oma tööd pühendumuse ning vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses nüüdisaegsetele ja teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele, olles valmis enda valikuid ja otsuseid argumenteeritult põhjendama. Oleme ausad iseenda ja teiste vastu ning tahame olla kõikidele partneritele positiivseks eeskujuks. Meie tegevus on arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele.
  • Oleme koostööle avatud partnerid. Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.
  • Oleme lapsest lähtuvad. Targad ja loovad õpetajad, kes kasvatavad lapsi lapsest lähtuvalt, loovad viljaka pinnase aktiivsete ja üha koostöövõimelisemate kodanike kasvamiseks.
  • Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud uuendustele ning mõistame muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas, oskame otsuste tegemisel nendega arvestada.
  • Oleme ratsionaalsed. Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi saavutamise võimalikult säästval viisil. Meie tegutsemine ja otsused peavad olema sellised, mis inimeste kaasamisel, ajaressursi ja materiaalsete vahendite kasutamisel järgivad kokkuhoidlikkuse põhimõtet.