Kodukord

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaia kodukord

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaia kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 92 lõike 1 alusel hoolekogu 22. novembril 2016 koosoleku protokoll nr 4.
Torma 22. november 2016

Punkt 4.1 muudetud pedagoogilise nõukogu otsusega 11.11.20 nr  7 punkt 4.

1. Üldsätted
1.1. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.2. Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.
1.3. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
1.4. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel. Kodukord on väljas ka lasteaia koridoris oleval infostendil.
1.5. Kodukorras esitatakse:
· laste ja vanemate teavitamise kord ning infovahetus;
· laste lasteaeda toomine ja koju viimine
· juhtkonna teavitamise kord lapse puudumisest;
· laste tervis, riietus ja hügieen;
· laste mänguasjad;
· laste sünnipäevade tähistamine;
· laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate
olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord;
· hoonest ja territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimine ning hoonest ja territooriumilt väljaliikumise piiramine;
· jälgimisseadmestiku kasutamine;
· esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise;
· hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamine;
· meetmete rakendamisest teavitamine;
· nõuded laste käitumisele;
2. Laste ja vanemate teavitamise kord ning infovahetus

2.1. Teavitamisel lähtub lasteaed haldusmenetluse seaduses § 25 – § 32 sätestatust.
2.2. Last ja tema vanemat teavitab lasteaed vanema kaudu e-lahenduse vahendusel, kooli veebilehe või rühma stendil oleva info kaudu.
2.3. Kui vanem ei ole andnud nõusolekut teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab lasteaia juhatus vanemat paberil oleva dokumendi kättetoimetamise kaudu.
2.4. Kui vanemal ei ole võimalik saada teavet e-lahenduse vahendusel, siis saab ta lasteaeda esitada vastava teabenõude. Vanema teabenõude alusel antakse talle teavet vanema soovitud viisil.
2.5. Teave loetakse vanemale kättetoimetatuks e-lahenduse kaudu, kui vanem on tutvunud e-lahenduse kaudu vastava infoga.
2.6. Ettepanekute tegemine, arvamuse avaldamine, nõu küsimine toimub e-lahenduse või paberkandja kaudu, eelneval kokkuleppel ka vestluse teel.
2.7. Lasteaia lapsevanemate seisukohad koondavad ja edastavad direktorile lapsevanemate esindajad hoolekogus.
2.8. Lasteaia ja vanemate vaheline koostöö põhineb vastastikusel viisakal ja lugupidaval suhtlemisel. Erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid.
3. Laste lasteaeda toomine ja koju viimine
3.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.30- 18.00. Hommikusel ja õhtusel ajal on lasteaias vajadusel valverühmad.
3.2. Vajaduse korral on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumise korral jne.).
3.3. Lapsevanem või lapse lasteaeda toonud isik annab lapse üle rühma õpetajale või õpetajat abistavale töötajale, teavitades rühma töötajaid olulisest infost (laps magas halvasti, on halvas tujus, murelik, esineb terviseprobleem vms.).
3.4.Kui lapsele tuleb järele rühma töötajale võõras isik, peab lapsevanem sellest eelnevalt rühma töötajat teavitama.
3.5. Alaealisele antakse laps üle kirjalikul kokkuleppel lapsevanemaga.
3.6. Lapsevanem tutvub laste töödega, jälgib lapse edusamme ja tunnustab teda. Vanema tunnustus on lapsele väga oluline.
3.7. Lapsega lasteaiast lahkudes veendub lapsevanem, et õpetaja (õpetajat abistav isik) on lapse lahkumist märganud.
3.8. Kui lapsele ei ole kella 18.00-ks järele tuldud, on õpetaja lapsega veel 30 minutit lasteaias ning püüab lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi.
4. Lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest
4.1. Vanem teavitab hiljemalt puudumisele eelneval tööpäeval kella 12-ks lasteaiast lapse puudumisest ja võimaluse korral puudumise kestvusest e-lahenduse kaudu. Kui vanemal elahendusele ligipääs puudub, siis valib vanem talle sobiva teavitamise süsteemi (teavitades lasteaia juhtkonda helistades või saates vastavasisulise teate paberil).
4.2. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest kokkulepitud kellaajaks, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.
4.3. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 8.30-ks, tuleb tasuda terve päeva toidukordade eest.
5. Laste tervis, riietus ja hügieen
5.1. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta silmnähtavate haigustunnustega last (lööve, silmapõletik, tugev nohu ja köha jne).
5.2. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju vanema hoole alla.
5.3. Lasteaeda tulev laps on puhas, korrastatud välimuse ja tervete ning puhaste riietega.
5.4. Lapsel on seljas mugavad toariided, mida ta õpib iseseisvalt selga panema ja seljast ära võtma.
5.5. Lapse riietusel on korras kinnitused (lukud, nööbid, takjapaelad).
5.6. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki salle, nööre, narmaid).
5.7. Lastel on vajalikud libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivad jalanõud.
5.8. Toas on vajalikud vahetusjalanõud.
5.9. Õues mängimiseks varustab vanem lapse ilmastikule vastava ja kergesti puhastatava riietusega (nt kummikud, vettpidavad riided, kindad jne) ning kontrollib regulaarselt selle korrashoidu. Kaela kaitsmiseks on eelistatud kaelussallid.
5.10. Igal aastaajal on lapsel ilmastikule vastav peakate.
5.11. Lapsel on isiklik riidekapp, mille korrasoleku eest kannab hoolt vanem. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
5.12. Lapse riided on märgistatud kõigile arusaadavalt ja lapsele äratuntavalt.
5.13. Lapsel on lasteaias kamm või juuksehari, pabertaskurätid, väikelastel vajadusel pabermähkmed.
5.14. Lasteaia töötajad suhtuvad laste riietesse ja jalanõudesse heaperemehelikult. Lasteaias kahjustunud riideid või jalanõusid vanematele rahaliselt ei hüvitata.
6. Laste mänguasjad
6.1. Laps võib lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju.
6.2. Kaasavõetud mänguasjad on terved ja puhtaid. Pehmete mänguasjade õmblused on terved ning asjad ei sisalda täidist, millest võidakse rebida või moodustada väikeseid tükke.
6.3. Pehmetel mänguasjadel ei ole võimalik karvu eemaldada.
6.4. Mänguasjad on piisava tugevusega ja ei purune kergesti.
6.5. Mänguasjad on eakohased ning piisava suurusega (ei ole väga väikeste osadega mänguasju).
6.6. Mänguasjadel ei ole teravaid otsi ja servi, mis võiksid lapsi vigastada.
6.7. Mänguasjade nöörid ja ketid, mis võivad moodustada põimitud aasa või silmuse, ei ole pikkusega üle 30 cm.
6.8. Vedelikuga täidetud mänguasjadel ei ole täitevedeliku lekkimist.
6.9. Elastsest plastikust valmistatud kottidel, mille suudme ümbermõõt on rohkem kui 38 cm, ei ole sulgemisvahendiks tõmbepaela või nööri.
6.10. Ka pehmeid mänguasju on vaja vastavalt kasutusjuhendile regulaarselt käsitsi või masinaga pesta.
6.11. Enne mänguasja lapsele mängida andmist tuleb eemaldada sildid, sest need võivad sattuda hingamisteedesse ja põhjustada lämbumist.
6.12. Rühma lapsevanemate koosolekul lepitakse kokku mänguasjade kaasavõtmise kord (millisel päeval, millised asjad, kui palju korraga jm).
6.13. Oma mänguasjaga lubab laps mängida ka teistel lastel.
6.14. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa:
6.14.1 militaarseid ja vägivallale õhutavaid mänguasju (noad, püssid jm);
6.14.2 telefone, tahvelarvuteid jm;
6.14.3 ehteid ja meikimisvahendeid;
6.14.4 raha.
6.15. Jalgratta kaasavõtmisel on nõutav turvavarustus (kiiver, soovitavalt ka põlvekaitsed).
6.16. Rühmapersonal ei vastuta mänguasja purunemise või kadumise eest.
7. Laste sünnipäevade tähistamine
7.1. Rühmas tähistatakse laste sünnipäevi ühise lauluringiga, sünnipäevalast õnnitletakse kaardiga.
7.2. Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada, arvestades seejuures laste arvuga ning pakutava tervislikkusega (vajadusel konsulteerida rühma õpetajaga).
8. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise kord
8.1. Turvalisuse edendamine on igapäevane ja järjepidev tegevus, mis sisaldab laste, personali ja vanemate teadmiste suurendamist ja oskuste arendamist turvalisuse valdkonnas.
8.2. Võimalikud tegutsemisviisid lasteasutuse turvalisuse edendamises on:
8.2.1 teadmiste jagamine ning suhtumise ja hoiakute muutmine;
8.2.2 reeglite kehtestamine ja nende elluviimise jälgimine;
8.2.3 keskkonna turvaliseks muutmine.
8.3. Lapsi tuleb õpetada riskiallikaid ja ohte tundma ja vältima ning ohtlikes olukordades õigesti käituma.
8.4. Turvalisuse tagamine on tulemuslik, kui meeskonnatöös osalevad lasteasutuse personal, lapsevanemad, kohalik omavalitsus ja riigiametite esindajad.
8.5. Vaimsest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele.
8.6. Füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse majandusjuhatajat, kelle ülesannate hulka kuulub viivitamatult meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks füüsilise turvalisuse.
8.7. Lapse, vanema või lasteaia töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra
tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi ja andragoogilisi võtteid ning vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda politsei poole.
8.8. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab kannatanud lapse vanem esitama vastava avalduse politseile.
9. Hoonest ja territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning hoonest ja territooriumilt väljaliikumise piiramine
9.1. Hoonest ja territooriumilt töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
9.2. Hoonest ja territooriumilt vanemate sisse- ja väljaliikumist laste toomisel ja viimisel ei kontrollita.
9.3. Lapse toomisel lasteaeda peab vanem või tema seaduslik esindaja andma lapse vahetult üle rühma õpetajale.
9.4. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud:
9.4.1 laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteaia töötajaga direktori loal (matkad, õppekäigud jne);
9.4.2 laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos vanemaga või tema seadusliku esindajaga.
10. Jälgimisseadmestiku kasutamine
10.1. Lasteaias toimuva jälgimiseks pilti ja/või heli salvestavat jälgimisseadmestikku ei kasutata.
11. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise
11.1. Lasteaia töötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja kahjustamise.
12. Hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamine
12.1. Hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtutakse
võlaõigusseaduses § 883- § 986 sätestatust.
12.2. Hoiule antud eset hoiab direktor. Direktor, kellele on ese hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.
12.3. Meetme, milleks on eseme hoiulevõtmine, rakendamise protokollimine on kohustuslik. Vanemale, kelle lapselt ese hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata eseme hoiulevõtmise protokolli koopia, milles märgitakse lasteasutuse nimetus, isiku andmed, kelle
ese hoiule võetakse, hoiulevõtmise aeg ja põhjus, ning hoiulevõetava asja kirjeldus. Kuna laps, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole reeglina eseme omanik ega selle seaduslik valdaja, tuleb direktoril tuvastada eseme omanik või seaduslik valdaja ning teavitada omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest viivitamata.
12.4. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.
12.5. Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.
13. Meetme rakendamisest teavitamine
13.1. Meetme rakendamisest teavitamisel lähtub lasteasutus haldusmenetluse seaduses § 25- § 32 sätestatust.
13.2. Meetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest lapse vanemat.
14. Nõuded lapse käitumisele
14.1. Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest ning riikliku õppekava oodatavatest tulemustest. Kui laps kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta nõu saamiseks lasteasutuse töötaja poole.
14.2. Laps oma käitumises toetub sellele, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteasutuses ning mis tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.
14.3. Laps käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning õpetades vastutama tegude tagajärgede eest.
14.4. Laps oma käitumisega peab lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.
15. Head tavad
15.1. Mootorsõiduki juht ei peata ega pargi sõidukit nii, et see võib sulgeda teiste sõidukite liikluse sissesõiduks või väljasõiduks lasteaia hoovi, Lasteaia tn 4 maja trepikodade juurde, takistada lastebusside peatumist värava ees, takistada jalakäijate sisenemist lasteaia jalgväravast.
15.2. Lasteaia õueala on sõidukitele suletud, v.a. lasteaeda teenindavad transpordivahendid ja lasteaia personal asutuse juhtkonna loal.
15.3. Väravad suletakse riiviga nii lasteaeda tulles kui minnes. Hoonesse sisenemisel ja hoonest väljumisel suletakse nii trepikoja välis- kui ka siseuks.
15.4. Rühma mängu- ja magamisruumi sisenemisel jäetakse välisjalanõud ja üleriided riietusruumi.
15.5. Lahkhelid rühmas olevate laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil. Vanem ei ole teiste laste noomija ega karistaja.
15.6. Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kelle terviseseisund võib kahjustada laste või teiste töötajate tervist (lööve, silmapõletik, tugev nohu ja köha jne). Direktoril on õigus haigusnähtudega töötaja koju saata.
15.7. Töötajad on kohustatud haigestumise päeval kahe tunni jooksul suusõnaliselt või helistades teatama või korraldama teatamise enda ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest vahetule juhile, kes korraldab töötaja asendamise ja kannab andmed tööajatabelisse.
15.8. Lasteaia ruumides on raseerimine ja juuste värvimine keelatud. Pesemisruumides on keelatud õlide, mee, soolade, muda ja muude kehahooldusvahendite kasutamine.
15.9. Head tavad energiakasutuses:
15.9.1 koosolekule minnes sule arvuti või lülita unerežiimi. Unerežiimi eeliseks on suhteliselt väike võimsustarve ja võimalus oma tööd kiirelt jätkata.
15.9.2 töölt lahkudes ühenda kõik mittetarvilikud elektroonikaseadmed (arvuti, printer, jne) vooluvõrgust lahti, kuna vooluvõrku ühendatud seadmed tarbivad sageli ka välja lülitatud olekus energiat;
15.9.3 kasutage mitme inimese peale ühte printerit, hoidke seda sisse lülitatuna vaid siis kui vaja;
15.9.4 ära hoia lampe sisselülitatuna ajal, mil päevavalgus tagab piisava valgustatuse;
15.9.5 kui lahkud ruumist viimasena, kustuta enda järel tuli;
15.9.6 enne akna avamist reguleeri radiaator madalale temperatuurile, et see ei hakkaks otse välisõhku kütma. Peale akna sulgemist reguleeri radiaator endisele tasemele tagasi.
15.10. Head tavad paberikasutuses:
15.10.1 mõtle enne printima asumist, kas tegelikult kogu infot on väljaprinditult vaja;
15.10.2 e-maili “allkirja” juurde võid lisada meeldetuletuse: “Ära prindi seda kirja, kui see vajalik pole.”;
15.10.3 kasuta printimiseelset vaadet. Võimalusel säti vormistus nii, et viimased read ei satuks järgmisele lehele ning loe tekst enne printimist veel läbi – nii väldid võimalikke vigu ja sama asja mitmekordset printimist ning vähendad paberikulu;
15.10.4 seadista printer nii, et see prindiks kahepoolselt;
15.10.5 ühelt poolt prindituid pabereid, mida enam vaja ei lähe, kasuta
märkmepaberina;
15.10.6 paberi ostmisel võiks valida kloorivabalt toodetud paberi (TCF) ja säästvalt majandatud metsadest pärit puidust toodetud sertifikaadiga paberit (FSC);
15.10.7 pane oma töölaua juurde kast vanapaberi jaoks, siis viiakse vanapaber eraldi konteinerisse.
15.11. Muud head tavad:
15.11.1 sorteeri pakendijäätmeid;
15.11.2 väldi ühekordsete toidunõude kasutamist;
15.11.3 tule lasteaeda jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga või jaga kaaslasega autot. Säästad raha ning teed head nii tervisele kui keskkonnale.

Lasteaias räägime vaikse häälega ja oleme sõbralikud.