Pikapäevarühm

Lähtudes Torma Vallavolikogu määrusest nr 25  15.06.2016.a “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 4 (Pikapäevarühma toidukorra maksumus) lõige 1 ja direktori käskkirjast 20.12.2019 nr 1-1/13 on kehtestatud alates 01.01.2020.a pikapäevarühma toidukorra maksumuseks 0.50 eurot õpilase kohta.

Järgmise kuu pikapäevarühma toidu maksumus tasuda 25. kuupäevaks Jõgeva Vallavalitsuse               arveldusarvele EE861010102021814008. Toiduraha mittetasumisel jääb õpilane toitlustamata.

Kui õpilane sellel päeval pikapäevarühmas ei söö, palume võtta hommikul toidult maha.

Kinnitatud dir kk nr 1-1/35  07.09.2016

Pikapäevarühma töökorraldus

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava koostamise aluseks on C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli põhimääruse § 15 lõige 1 (Torma Vallavolikogu 15.06.2016 määrus nr 20).

  1. Pikapäevarühma moodustamine

1.1. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele:

1.1.1 järelvalvet;

1.1.2 pedagoogilist juhendamist ja suunamist;

1.1.3 õppest vaba aja sisustamist;

1.1.4 koduste õppeülesannete täitmist;

1.1.5 huvitegevust ja huvide arendamist.

1.2. Pikapäevarühma kuuluvad 1-4 klassi õpilased.

1.3. Pikapäevarühma täitumise ülemine piirnorm on 24 õpilast.

1.4. Kooli pidaja võib direktori ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi.

  1. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema avalduse või alaealiste mõjutusvahenditena seaduses sätestatud juhtudel alaealiste komisjoni otsuse alusel.

2.2. Lapsevanem esitab avalduse pikapäevarühma vastuvõtmiseks hiljemalt 06. septembriks.

2.2.1. Vajadusel ka õppeperioodi jooksul.

2.3. Lapsevanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös.

2.4. Õpilase võib arvata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu otsusega.

2.4.1. Vastavast otsusest teavitatakse lapsevanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.4.2. Pikapäevarühma õpetaja teavitab koheselt lapsevanemat telefoni teel või Stuudiumi e-päeviku kaudu õpilase omavolilisest lahkumisest pikapäevarühmast.

2.4.3. Õpilase korduval omavolilisel lahkumisel pikapäevarühmast (5 korda kuus), kustutab kool õpilase pikapäevarühma nimekirjast ning lapsevanem tagab pärast tundide lõppemist õpilase koju viimise.

2.4.4. Õpilase nimekirjast kustutamisest teavitatakse lapsevanemat kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.5. Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.

2.6. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane välja pikapäevarühmast lapsevanema avalduse alusel või õppenõukogu/alaealiste komisjoni otsuses määratud tähtaja möödumisel.

  1. Pikapäevarühma töökorraldus

3.1. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö oma tööpäevade kaupa ja tagab pikapäevarühmas päevakava täitmise.

3.2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja „Pikapäevarühma päevikus“ elektrooniliselt.

3.3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse:

3.3.1 hoolekogu ettepanekutest;

3.3.2 kooli õppe- ja kasvatustöö üldistest eesmärkidest;

3.3.3 pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest eesmärkidest;

3.3.4 vanemate ja laste põhjendatud soovidest;

3.3.5 transpordivõimalustest.

    1. Pikapäevarühma päevakava on vastavuses kooli päevakavaga.
    1. Pikapäevarühma tegevust võib korraldada õppekäikude, matkade vm tegevusena ka väljaspool kooli ruume: staadionil, võimlas, rahvamajas, raamatukogus jm vastavalt rühma tegevuskavale.
  1. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga.

6.1. Pikapäevarühma kasvataja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.

6.2. Lapsevanem vastutab, et õpilane täidab pikapäevarühma töökorraldust ja päevakava.

                                                                       3

6.3. Pikapäevarühma töökorraldusest ja päevakava rikkumisest teavitatakse lapsevanemat  õpilaspäeviku või Stuudiumi e-päeviku kaudu ning kohaldatakse rikkujatele kooli kodukorras ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses  ettenähtud mõjutusvahendeid.

  1. Pikapäevarühma päevakava

                                   Mängud, jalutuskäigud õues                 – 12.10 – 14.10

                                   Söögivahetund                                      – 14.10 – 14.25

                                   Ettevalmistus õppetundideks               – 14.25 – 15.10

                                   Vahetund                                              – 15.10 – 15.15

                                   Ettevalmistus õppetundideks                – 15.15 – 16.00

                                   Laste bussidele saatmine                      – 16.00 – 16.10

  1. Rakendamine

5.1. Käskkiri jõustub alates 07.09.2016.a.

5.2. Tunnistada kehtetuks direktori käskkiri 15.04.2011 nr 1-1/10.