Kooli päevakava ja töökorraldus

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-1/33 15.09.2015

C. R. JAKOBSONI NIM TORMA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA JA
TÖÖKORRALDUS KOOLIPÄEVA AJAL

1. Ettevalmistus koolipäevaks
1.1 Koolimaja uksed avatakse kell 7.30.
1.2 Eesti Vabariigi lipu heiskamine.
1.3 Tundideks ettevalmistus, vajadusel konsultatsioonid aineõpetajatega, info edastamine
kooli personalile – 7.35 – 8.25
1.4 Õppetöö algab 8.30.
1.5 Õpetaja on kohal vähemalt 10 minutit enne oma tunni algust.
2. Õppetöö
2.1 Õppetöö algusest annab märku raadiokell.
2.1.1 esimene raadiokell õpilastele;
2.1.2 teine raadiokell õpetajatele.
2.2 Õppetunni lõpetab õpetaja.
2.3 Õppetunnid toimuvad järgmise graafiku järgi:
1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.20 – 11.05
4. tund 11.25 – 12.10
5. tund 12.30 – 13.15
6. tund 13.25 – 14.10
7. tund 14.25 – 15.10
8. tund 15.15 – 16.00
2.4 Vahetunni pikkus on 10 minutit ning söögivahetunni pikkus 20 minutit.
3. Söömine
3.1 Hommikupuder 8.00 – 8.25
3.2 Esimene vahetus sööb 11.05 – 11.25.
3.3 Teine vahetus sööb 12.10 – 12.30.
4. Pikapäevarühma tegevus
4.1 Pikapäevarühm 1- 4 klassini tegutseb kõikidel koolipäevadel 12.00 – 16.17.
4.2 Enne pikapäevarühma õppetöö algust on vabategevus kooli ruumides või õues pikapäevarühma õpetaja valve all.
4.3 Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud toitlustamine 14.10, mille eest tasub vanem
5. Huvitegevus
5.1 Huvitegevus toimub vastavalt graafikule kell 12.00 – 16.00
5.1.1 Üksikud huviringid võivad toimuda ka õhtusel ajal.
5.1.2 Kokkuleppel direktoriga võib üritusi alates 5. klassist korraldada koolimajas ööbimisega.
5.2 Ringijuht teavitab õpilaste kooli esindamisest vallas/maakonnas/vabariigis klassijuhatajat ning koostöös direktoriga korraldab käskkirjalise vormistamise.
6. Korrapidamine
6.1 Korrapidaja õpetaja tööpäev algab kell 8.00.
6.2 Kooli tööpäeva aitavad korraldada graafikujärgsed korrapidaja õpetajad.
6.2.1 Korrapidaja õpetajate graafiku koostab õppealajuhataja.
6.2.2 Korrapidaja õpetaja , kes ei saa oma kohustusi täita, informeerib sellest õppealajuhatajat.
6.3 Korrapidaja õpetajaid abistab õpilaste korrapidamisbrigaad.
6.4 Tööpäeva lõpul võtab korrapidaja õpetaja klassiruumid klassi korrapidajailt vastu.
6.5 Arvutiklassi ja saali lukustamise ning korrasoleku eest vastutab ruumi kasutaja või ruumist viimasena lahkuja.
7. Kooli juhtimine
7.1 Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul õppealajuhataja.
7.2 Kooli juhtkonna äraolekul juhib koolipäeva selleks otseselt nimetatud töötaja.
8. Koolimajast lahkumine ja uste sulgemine
8.1 Kaugemalt õpilased lahkuvad koolist õpilasbussidega, mis väljuvad rahvamaja juurest kell 16.17.
8.1.1 Pikapäevarühma õpilased saadab bussidele pikapäevarühma kasvataja.
8.2 Õhtuste ürituste ajal vastutab koolimaja ukse sulgemise, korrapidamise ja turvalisuse eest ürituse korraldaja.
8.3 Peale ürituste lõppu kontrollib ürituse läbiviija, et kõik tuled on kustutatud, veekraanid suletud, aknad kinni ja uksed lukustatud.
8.4 Koolihoone valvesüsteemi lülitamise ja mahavõtmise eest vastutab selleks määratud isik (ud), kes omab(vad) vastavaid paroole.
9. Tühistada direktori käskkiri nr 1-1/2 05.01.2015 C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli päevakava ja töökorraldus koolipäeva ajal.