Kooli kodukord

Kodukord uuendamisel

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli kodukord on kehtiv 10.10.2011.aastast.

Käesoleva kodukorra redaktsioon on kehtestatud 10.10. 2011.a. käskkirjaga nr 1-1/39  ja

jõustub 13.10.2011.a.

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik (PGS § 68 lg 1; PGS § 74 lg 1).

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes põhjendatud asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusvahendeid (PGS § 58 lg 1).

1.2.1. Kooli kodukorra täitmisest oleneb õpilase käitumishinne.

1.3. Õpilane järgib Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja on lojaalne Eesti Vabariigile.

1.4. Koolis austavad kõik õpilased ja õpetajad ning teised koolitöötajad kõigi õpilaste õigust õppida.

1.4.1. Üksteisega suheldakse lugupidavalt.

1.4.2. Jälgitakse kultuurse käitumise reegleid.

1.5. Ettepanekud kooli kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha õpilasesindusel, kooli juhtkonnal ja hoolekogul.

1.6. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

 1. ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 – § 395 sätestatust arvestades põhikooli ja gümnaasiumiseaduses

 • 20 sätestatut ning haridus- ja teadusministri 24.08.2010 määruses nr 46 „Kooli raamatukogude töökorralduse alused“ sätestatud erisusi.

2.2. Õpilane või tema vanem ja koolitöötaja peavad kandma tasuta kasutamiseks antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede säilitamiseks vajalikud kulud.

2.3. Õpilane ja koolitöötaja ei vastuta kasutusse antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

2.4. Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel tagastama.

2.5. Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud korra alusel.

2.6. Raamatukogu võib õpiku tagasi nõuda, kui:

2.6.1 õpilane arvatakse koolist välja;

2.6.2 koolitöötajaga lõpetatakse tööleping.

2.7. Kui õpikud laenutatakse individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute tagastamise eest õpilane.

2.8. Kui õpikud anti ainekomplektidena aineõpetajale või klassikomplektina klassijuhatajale, siis vastutab õpikute raamatukogule tagastamise eest vastavalt aineõpetaja või klassijuhataja.

2.9. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ettenähtud hüvituskorrale.

2.10. Raamatukogule tekitatud kahju hüvitamise nõuded tasuta kasutusse antud õpiku muutusest või rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks aeguvad 6 kuu jooksul peale õpiku tagastamisest.

2.11. Tasuta kasutusse antud õpiku tagastamise nõude aegumistähtaeg hakkab kulgema 05. juunist.

 1. HINDAMISEST TEAVITAMISE KORD

3.1. Kooli õppekavas sätestatud hindamise tingimused ja kord avalikustatakse kooli elektroonilisel koduleheküljel.

3.2. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest ekooli kaudu.

3.3. Kui õpilane ja vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektroonilisel teel, teavitab kool õpilast ja õpilase vanemaid õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.

3.4. Õpilase või vanema taotluse alusel teavitatakse õpilast või tema vanemat õpilase hinnetest ekooli kirjaliku väljavõtte teel. Kirjalik väljavõte toimetatakse õpilase vanemale kätte paberkandjal õpilase kaudu.

3.5. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise tingimusi ja korda tutvustatakse vajadusel õpilaste vanematele lapsevanemate koosolekul, erandjuhul ka individuaalselt.

 1. ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMISE KORD

4.1. Kool peab arvestust õppest puudumiste üle ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ja teavitab sellest vanemat.

4.2. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamise üldised tingimused ja kord tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

4.3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:

4.3.1 õpilase haigestumise või temale tervishoiuteenuse osutamine;

4.3.2 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud (s.h ilmastikutingimused), õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegeliku toimiva välisõhu temperatuur on  20 külmakraadi ja madalam 1. – 6. klassini, 25 külmakraadi ja madalam 7.- 9. klassini;

4.3.3 olulised perekondlikud põhjused nagu perekonnaliikme haigestumine, oht perekonnaliikmete tervisele, perekonnaliikmete eest hoolitsemise kohustuse täitmine, matused jms;

4.3.4 kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel osalemine;

4.3.5 puudumine direktori loal.

4.4. Punktide 4.3.1 – 4.3.3 korral teavitab õpilane või tema vanem hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjustest kirjalikult ekooli teate või emaili kaudu või muus vormis.

Koolikohustusliku õpilase vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest ekooli kaudu.

4.5. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid.

4.6. Enne õppepäeva lõppu koolitöölt puudumise vajaduse tekkimisel küsib õpilane luba igalt aineõpetajalt eraldi ja teavitab sellest klassijuhatajat.

4.7. Pikemaajalise õppetöölt puudumise vajadusel esitab õpilane või tema vanem direktorile aineõpetaja(te) ja klassijuhataja kooskõlastusega kirjaliku avalduse, mille viib kooli sekretärile.

4.8. Huvikoolide ja teiste organisatsioonide esindamiseks üritustel, võistlustel, konkurssidel esitab asutuse juht, treener, õpetaja vähemalt 3 päeva enne ürituse toimumist kooli direktori nimele allkirjastatud avalduse õpilase õppetööst vabastamiseks.

4.9. Pärast puudumise põhjuste äralangemist esitab õpilane kooli tulles klassijuhatajale vanema kirjaliku tõendi, kus on ära märgitud puudumise põhjus ja kestus.

4.10. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse vallavalitsuse poole.

4.11. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

4.12. Põjuseta puudumise korrral rakendab kool kodukorra või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud mõjutusvahendeid.

4.12.1 Põhjuseta puudumine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet.

4.13. Õpilase puudumisel perekondlikel põhjustel tagab õpilase vanem õppe korraldamise ja vastustab õpitulemuste saavutamise eest.

4.14. Õpilane ei hiline õppetundi. Õppetundi hilinemisel teavitab õpilane aineõpetajat hilinemise põhjustest. Põhjuseta hilinemine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet.

 1. KOOLI PÄEVAKAVA  NING PÄEVAKAVAST ÕPILASELE KOHALDUVA OSA ÕPILASELE JA TEMA VANEMALE TEATAVAKS TEGEMISE KORD

5.1. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu.

5.2. Õpilase päevakava ning muudatused selles loetakse vanematele kättetoimetatuks, kui vanem on tutvunud elektroonilise kodulehe või ekooli kaudu õpilase päevakava või selles tehtud muudatustega.

5.3. Õpilase päevakava ning muudatused selles loetakse õpilasele kättetoimetatuks, kui õpilane on tutvunud elektroonilise kodulehe või ekooli kaudu õpilase päevakava või selles tehtud muudatustega.

5.4 Kui vähemalt 10-aastane õpilane on saanud ekooli kaudu informatsiooni õpilase päevakava ja nendes tehtud muudatuste kohta, siis vastavalt Haldusmenetluse seadusele loetakse teavitatuks päevakavast ja selle muudatustest ka õpilase vanem.

5.5. Alla 10-aastase õpilase vanemale, kes ei ole tutvunud 10 päeva jooksul päevakava  või selles tehtud muudatustega elektroonilise kodulehe või ekooli kaudu, edastatakse vastav teatis vanema antud elektronposti aadressile või muul viisil vastavalt eelnevale kokkuleppele vanemaga.

5.6. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes (PGS  § 35 lg 1).

5.7. Õpilane osaleb õppetöös vastavalt õpilasele ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele (dir kk nr 1-1/2  04.01.11).

5.8. Õppetunnid toimuvad koolis ja väljaspool kooli (näit õppekäiguna jt), kus kehtivad kodukorras  kehtestatud reeglid.

5.9. Õpilane täidab raamatukogu, spordisaali ja tööõpetuse ning arvutiklassi kasutamise eeskirju.

5.10. Kooli poolt välja antud dokumendid ( tunnistus, õpilaspilet ja muu) hävimise, kaotamise või kahjustamise korral esitatakse uue dokumendi saamiseks direktorile vastavasisuline avaldus. Dokumendi kaotaja kompenseerib selle hinna direktori käskkirjaga kinnitatud hinnakirja alusel.

5.11. Õpilased ja kooli töötajad ning teised koolis viibivad isikud peavad hoidma kooli vara ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada kahju koolile ja koolis viibivatele isikutele.

5.12. Üldjuhul võib koolimajas süüa ainult sööklas ja erandjuhtumil ka klassis.

5.13.. Õpilane võtab õppetundi kaasa kõik aineõppetunni jaoks vajalikud töövahendid. Töövahendite korduv puudumine fikseeritakse märkusena ja seda arvestatakse põhikooli õpilase hoolsuse hindamisel.

5.14. Õpilasel ei ole lubatud õppetunni ajal kasutada õppetöösse mittepuutuvaid esemeid. Õpetajal on õigus võtta nimetatud esemed hoiule vastavalt kodukorra punktidele 12.1. – 12.6.

5.15. Õppetunnis jälgib õpilane järgmist korda:

5.15.1 tundi alustades ja täiskasvanu õppeklassi sisenedes tõuseb õpilane püsti;

5.15.2  tunnist lubatakse välja minna üksnes mõjuvatel põhjustel pärast õpetajalt vastava loa saamist;

5.15.3 õppetunni ajaks lülitatakse välja mobiiltelefon ja teised õppetöösse mittepuutuvad seadmed;

5.15.4 õppetunni ajal õpilase külastamist üldjuhul ei toimu, v.a juhul, kui külastamine oli eelnevalt kokku lepitud õpetaja või direktsiooni liikmega;

5.15.5 pärast iga õppetunni lõppu korrastab iga õpilane oma õppekoha ja klassikorrapidajaks määratud õpilane korrastab klassi, puhastab õppetahvli, korjab kokku prahi, asetab lauad-toolid kohale. Pärast kabineti viimast tundi tõstab toolid lauale;

5.16. Välisriietuse ja – jalanõud jätab õpilane garderoobi. Üleriiete taskusse ei jäta õpilane raha, dokumente, võtmeid, mobiiltelefoni ega muid väärisesemeid.

5.17. Koolis kantakse vahetusjalanõusid, mis ei määri põrandaid.

5.18. Sööklas asuvasse õppehoonesse minnes paneb õpilane jalga välisjalatsid ja võtab kaasa vahetusjalanõud.

5.19. Spordisaalis kasutatakse ainult spordijalatseid (vt kodulehelt kehalise kasvatuse tunni kodukord).

5.20. Õpilase riietus ja jalanõud peavad olema puhtad ja korralikud ning sobilikud õppetööks. Spordiriietust kannab õpilane üksnes kehalise kasvatuse tunnis. Pidulikel üritustel kannab õpilane pidulikku riietust.

5.21. Õpilased ja kooli töötajad pargivad oma liiklusvahendi (rollerid, autod) rahvamaja  vastas olevale parkimisplatsile ja jalgrattad selleks ettenähtud hoidlasse. Õpilane kasutab sõiduvahendit kooli tulemiseks ja koolist minemiseks. Muul ajal kooli territooriumil on sõitmine keelatud.

 1. KOOLI TUNNUSTUSMEETMED ÕPILASELE TUNNUSTAMISEKS ÕPINGUTE JOOKSUL

6.1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

6.2. Kooli tunnustusmeetmeteks on:

6.2.1 tunnustatakse õppetöö käigus võimetekohase õppimise ning „eeskujuliku“ ja „hea“ käitumise eest suulise kiituse, hea hinnanguga;

6.2.2 tunnustatakse kirjalikult – kiitus päevikusse, vihikusse, ekooli;

6.2.3 iga õppeveerandi lõpul tunnustatakse direktori käskkirjaga õpilasi, kes õppisid hindele  „4“ ja „5“   – käitumine „eeskujulik“ või „hea“;

6.2.4 premeerimine mälestusesemega;

6.2.5 direktori käskkirja, tänukirja või diplomiga eduka esinemise eest valla, maakonna ja vabariigi õpilasüritustel ning spordivõistlustel;

6.2.6 hindele „4“ ja „5“ õppijatele vaba päev uue õppeveerandi alguses;

6.2.7 tunnustatakse kutsega Torma vallavanema vastuvõtule valla poolt kehtestatud tingimuste ja korra alusel;

6.2.8 kiituskirjaga lõpetanute fotod kooli autahvlile.

 1. KOOLI TUNNUSTUSMEETMED LAPSEVANEMATE TUNNUSTAMISEKS LAPSE ÕPINGUTE AJAL

7.1. Kooli tunnustusmeetmeteks on:

7.1.1 tunnustamine käskkirjaga või tänukirjaga;

7.1.2 autasustamine mälestusesemega;

7.1.3 vastuvõtt tublide laste vanematele.

 1. KOOLI RAJATISTE, RUUMIDE, RAAMATUKOGU, ÕPPE-, SPORDI-, TEHNILISTE JA MUUDE VAHENDITE TASUTA KASUTAMISE KORD ÕPILASTELE ÕPPEKAVAVÄLISES TEGEVUSES

8.1. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu-, õppe-, spordi-, tehniliste vahendite õppekavaliseks tegevuseks tasuta kasutamine on lubatud direktori või huvijuhi loal.

8.2. Ruumide kasutamisel peab järgima vastava ruumi kasutamiskorda ja graafikut.

8.3. Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline  tegevus. Õppekavaväline tegevus on kinnitatud ja heaks kiidetud kooli direktori poolt (näit huviringid, puhkpillikool).

 1. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE, JUHTUMITEST TEATAMISE, NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD, ABINÕUD ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSE JA FÜÜSILISE VÄGIVALLA ENNETAMISEKS JÄRELEVALVE MEETME RAKENDAMISE KORD (pidaja nõusolek 25.04.2011 protokoll nr 10).

9.1. Õpilaste vägivalla ennetamiseks ja turvalisuse tagamiseks on vahetundides rakendatud õpetajate korrapidamine koolimaja I ja II korruse koridorides ja sööklas.

9.1.1 õpilastest korrapidajate brigaadid töötavad koolimaja I ja II korruse koridorides.

9.2. Õpilasel on keelatud kooli territooriumil omada, tarbida ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid.

9.3. Õpilane ei tekita koolis ja kooli territooriumil ohtlikke olukordi endale ja teistele isikutele.

9.4. Kooli on keelatud võtta tuli- ja külmrelvi, minilaserit, tulemasinat, tuletikke ja muid vahendeid, millega võib tekitada tervisekahjustuse või materiaalse kahju.

9.5. Koolis on keelatud kasutada füüsilist ja vaimset vägivalda.

9.6. Kool ei vastuta riidehoidu jäetud esemete eest.

9.7. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitatakse viivitamatult kohalviibivat õpetajat või koolitöötajat, kes omakorda teavitab klassijuhatajat ja õppealajuhatajat või direktorit.

9.8. Direktor või õppealajuhataja teavitab nimetatud olukorrast õpilase vanemat. Vajadusel teavitab direktor vastavat ametiasutust ja korrakaitseorganit ning kutsub kohale arstiabi.

9.9. Süüteo avastamisel kutsub direktor või õppealajuhataja kohale korrakaitseorgani ning vajadusel teavitab süüteost ja selle toimepannud isikutest vallavalitsust jt pädevaid ametiasutusi, kes tegelevad süüteo toimepannud isikuga edasi vastavalt oma pädevusele.

9.10. Direktor või õppealajuhataja võtab kodukorra punktides 9.2., 9.3., 9.4., 9.5 nimetatud olukorra põhjustanud juhtumis osalenud isikutelt ning pealtnägijatelt suulised või kirjalikud seletused ning selgitab välja juhtumiga seotud asjaolud järgides järgmist korda:

9.10.1 suulise seletuse võtmise kohta koostab direktor või õppealajuhataja kirjaliku protokolli, kus märgitakse seletuse andmise ja juhtum  toimumise kuupäevad seletuse andnud iosiku ja pealtängijate andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu (Lisa 1);

9.10.2 kirjaliku seletuse puhul esitab selle andja direktorile või õppealajuhatajale kirjaliku seletuse, kus märgitakse seletuse andmise ja juhtumi toimumise kuupäevad, seletud andnud isiku andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu;

9.10.3 protokolli juurde lisatakse juhtumi asjaolusid tõestavad dokumendid ja vajadusel ka asitõendid.

9.11. Õpilaselt suulise või kirjaliku seletuse võtmisest teavitab direktor õpilase vanemat. Vanemal on õigus tutvuda õpilaselt võetud seletuse ja väljaselgitatud juhtumi asjaolude kohta koostatud dokumentidega.

9.12. Kodukorra punktide 9.2. – 9.4. nimetatud olukorra põhjustamine mõjutab õpilase käitumise hinnet.

9.13. Ametliku päringu alusel esitab direktor korrakaitseorganitele ja teistele pädevatele ametiasutustele kodukorra punktides 9.10.1. – 9.10.3. nimetatud dokumendid ja andmed, järgides isikukaitseandmete seaduses sätestatud nõudeid.

9.14. Õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimisel on õpilasel õigus igal ajal pöörduda õpetaja, direktori või psühholoog-nõustaja poole. Nimetatud olukordade ennetamiseks kasutab kool ka muid kodukorras või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tugi- või mõjutusmeetmeid.

 1. KOOLI HOONEST VÕI TERRITOOIUMILT SISSE- JA VÄLJALIIKUMISE KONTROLLIMISE NING ÕPILASE KOOLIHOONEST VÕI TERRITOORIUMILT VÄLJALIIKUMISE PIIRAMISE RAKENDAMISE KORD

10.1. Kooli õppeprotsessi mittepuutuv isik kooskõlastab oma viibimise kooli hoones või territooriumil kooli juhtkonnaga.

10.2. Kooli hoones või territooriumil üldtunnustatud käitumisnorme eiravast isikust teavitatakse viivitamatult kooli juhtkonna liikmeid.

10.3. Tundide ja vahetundide ajal ei lahku õpilane kooli territooriumilt klassijuhatajalt või aineõpetajalt luba küsimata.

 1. TUGI- JA MÕJUTUSMEEETMETE RAKENDAMISEST TEAVITAMISE KORD

11.1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest ja korrast.

11.2. Koolis rakendatavad tugimeetmed on fikseeritud kooli õppekavas.

11.3. Mõjutusmeetmed on:    (PGS § 58).

11.3.1 õpilase käitumise arutamise vanemaga otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja, klassijuhataja või õppealajuhtaja;

11.3.2 õpilase käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures (otsustab direktor või klassijuhataja);

11.3.3 õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või kooli hoolekogus (otsustab direktor või õppealajuhataja);

11.3.4 õpilasele tugiisiku määramine (otsustab direktor või õppealajuhataja);

11.3.5 kirjalik noomitus (otsustab direktor või õppealajuhataja, klassijuhataja-, aine- või klassiõpetaja kirjalikul ettepanekul);

11.3.6 esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga kooli hoiulevõtmine (otsustab direktor, aine- või klassiõpetaja või klassijuhataja kooli kodukorras sätestatud korras);

11.3.7 õppetunnist eemaldamise koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused (otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja, kool tagab järelevalve õpilase üle ja vajadusel pedagoogilise juhendamise);

11.3.8 konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks (otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja või klassijuhataja või õppealajuhataja);

11.3.9 kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul (otsustab direktor või õppealajuhataja);

11.3.10 pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (otsustab direktor või aine- ja klassijuhataja või õppealajuhataja; arvestatakse transpordi korraldust; kool tagab järelevalve õpilase üle ja vajadusel pegadoogilise juhendamise; vanemat teavitatakse kirjalikku  taasesitamist          võimaldavas vormis);

11.3.11 ajutine keeld võtta osa õppekavalisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest (otsustab direktor või klassijuhataja või õppealajuhataja; vanemat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

11.3.12 ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (otsustab õppenõukogu; võib rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul; vanemat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).

11.4. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab kool vanemat ekooli, emaili või muu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

11.5 Õpilase suhtes rakendatava tugi- ja mõjutusmeetme sisu tehakse õpilasele või tema vanemale arusaadavaks, mille kohta annab õpilane või tema vanem vastavasisulise kinnituse.

 1. KOOLI HOIULE ANTUD ESEMETE HOIUSTAMISE JA NENDE TAGASTAMISE KORD

12.1 Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool Võlaõigusseaduse § 883-986 sätestatust.

12.2 Esemed, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kodukorraga kooskõlas või ohustavad isikut ennast, võetakse kooli hoiule.

12.3. Hoiule võtmise kohta koostab protokolli eseme äravõtja. Protokolli märgitakse kooli nimetus, õpilase nimi, klass, hoiulevõtmise aeg, ajaline kestvus ja põhjus ning hoiulevõetava asja kirjeldus.

12.4. Nimetatud esemed hoitakse Kooli tee 23 koolimaja õppealajuhataja kabinetis.

12.5. Ese tagastatakse õpilasele õppepäeva lõpus allkirja vastu. Isikut ohustavad või korduvalt hoiule võetud esemed tagastatakse õpilase vanemale  (LISA  2).

12.6. Kooli hoiule võetud esemeid on keelatud omaniku loata kasutada ning need tuleb hoiustada viisil, mis ei põhjusta eseme kahjustamist või hävimist.