C. R. Jakobsoni stipendiumi statuut

1. ÜLDSÄTTED
Carl Robert Jakobsoni nimelist stipendiumi annab kooli algatusel välja C. R. Jakobsoni
nimeline Torma Põhikool alates 2011. aastast.
2. EESMÄRK
Tunnustada lõpuklassi õpilast, kes oma õppimise ja tegudega on silma paistnud Jakobsonlike traditsioonide säilitamise ja jätkamisega.
3. STIPENDIUMI MÄÄRAMISE KORD
Stipendium määratakse õpilasele/õpilastele, kes vastavad järgmistele tingimustele:
3.1 on õppinud üheksa kooliaasta jooksul hästi ja väga hästi (arvestades aastahindeid);
3.2 käitumine „hea” ja „eeskujulik” (aastahinded 9 kooliaasta jooksul);
3.3 on osalenud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel
– või on pidevalt osalenud spordi- või taidlusringides ning esindanud kooli
maakondlikel või vabariiklikel võistlustel ja ülevaatustel
– või on noorkotkas, kodutütar;
3.4 lähtub oma tegevuses meie kooli põhiväärtustest;
3.4.1 on järjekindel ja nõudlik enda vastu õppetöös;
3.4.2 on aktiivne kooli ja klassi ettevõtmistes;
3.4.3 on heatahtlik, sõbralik ja viisakas;
3.4.4 järgib tervislikke eluviise.
4. KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD
4.1 Kandidaadid esitavad klassijuhatajad, aineõpetajad ning õpilasesindus:
4.2 Lõpliku otsuse teeb töökollektiiv hääletades.
4.3 Sobiva kandidaadi puudumisel on töökollektiivi koosolekul õigus jätta stipendium välja andmata või jagada kahe võrdse kandidaadi korral pooleks.
5. STIPENDIUMI ÜLEANDMINE
C. R. Jakobsoni nimeline stipendium antakse üle kooli lõpuaktusel.
6. AVALIKUSTAMINE
Stipendiumi saaja nimi kantakse kooli kodulehele.
C. R. Jakobsoni nim statuudi uus redaktsioon vastu võetud töökollektiivi koosolekul 06.01.2017 protokoll nr 1.