Ajalugu

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool asub Jõgevamaal Torma alevikus.
Teated koolihariduse andmisest Tormas pärinevad XVII sajandist.
Aktiivne Torma kihelkonna koolivõrk arenes välja 18. saj II poolel.
Agara koolimeistrina tegutses C. R. Jakobson, kelle nime kannab Torma Põhikool.
Koolis õpib seisuga 16. märts 2021 128 õpilast. Õpetajaid ja kasvatajaid on 17. Koolis töötavad logopeed/eripedagoog ja sotsiaalpedagoog. Klassikomplekte 9.

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli ajalugu

Esimesed teated koolitööst Tormas pärinevad 11. märtsist 1688. aastast. Põhja- Tartumaa praost Reinerus Broockmann vanem teatas aruandes Forseliusele, et Tormas oli 25. koolilast, kes nii hästi lugeda oskasid, et see teda rõõmustas.

1746 – 1775 töötas Tormas pastorina Johan Eisen. Tema tegevus edendas tublisti Torma vaimuelu. Ta nõudis järjekindlalt kohalikelt mõisnikelt koolide avamist. 1766 aastaks oli lisaks köstrikoolile Torma kihelkonnas asutatud 5 mõisakooli.

1820 aastal alustas õppetööd Torma Kihelkonnakool, mille häid edusamme õppetöös pidevalt kiideti. Erilise innuga töötas hariduspõllul Adam Jakobson aastatel 1846 – 1857. Õpilaste arv kasvas, õppima asusid tüdrukud, avati saksakeelne klass. Erilist tähelepanu pööras ta muusikaõpetusele. Loodi 4-häälne laulukoor. Tuntuks sai 1848 aastal asutatud pasunakoor, mis tegutseb tänaseni.

Esimeseks pedagoogilise eriharidusega koolmeistriks Tormas oli Valgas Cimze seminari lõpetanud Carl Robert Jakobson. Tema laiendas õppekava. Pani suurt rõhku loodusteadlikele ainetele, eriti geograafiale. Õpetas saksa ja vene keelt, tutvustas lastele „Kalevipoega”. Ta valdas uut meetoodikat. Kontrollijate kiituse teenisid õpilaste head teadmised, ladus lugemisoskus, teksti mõistmine, ilusad joonistused. Kahjuks sai ta töötada ainult 3 aastat. Konflikt Torma mõisnikuga sundis teda lahkuma. Paljudest kihelkonnakooli lõpetanutest said vallakoolide õpetajad. Seega mõjutas Jakobsonide aktiivne tegevus positiivselt kogu kihelkonna hariduselu.

Uus tõus kihelkonnakoolile algas XX sajandil juhataja Gustav Kommusaare ja tema tütre Eugenie ajal. Õpilaste arv oli kasvanud sajani. Siin õppis lapsi ka kaugematest valdadest. Ehitati uus koolimaja. Kool asus Torma kiriku lähedal Rahuorus. Õpetamise tase oli kõrge. 1919 aastal muutis Eesti Vabariik kihelkonnakooli Torma Kõrgemaks Algkooliks (6 klassi). Seal jätkasid õppetööd 4-klassiliste koolide lõpetanud.

1902. a hakkas lisaks kihelkonnakoolile tööle veel ministeeriumikool. See oli 2-aastane, kus õppisid 3-aastase vallakooli lõpetanud. 1908 aastal valmis Lullikatkul kooli uus punastest telliskividest hoone.

1919 aastal muudeti kool 4-klassiliseks algkooliks, juhatajaks Hans Jürgens. 1929 aastal liideti sellega Torma Kõrgem Algkool. Ühendatud koolidest sai Torma 6-klassiline algkool, juhataja Richard Koppel.

Tänane Torma kool peab ennast kõigi nende koolide haridustöö jätkajaks ning õppetöö toimub endise ministeeriumikooli hoones, mida on juurdeehitustega laiendatud.

Aegade jooksul on seaduseandjad pikendanud kohustusliku põhihariduse omandamise aega. 1957 aastal muudeti kool 7-, 1959 aastal 8-, 1989 aastal 9-klassiliseks .

1957 aasta 17. märtsist kannab kool C. R. Jakobsoni nime. Koolimaja vastas asub tema mälestussammas ja koolimajas Jakobsoni tuba, kus hoitakse materjale Adam ja Carl Robert Jakobsoni tegevuse kohta.

Koolis tegutsevad mitmed laste huvialaringid.

01. jaanuarist 1992 töötab kool Torma Vallavalitsuse alluvuses munitsipaalkoolina.

Kool kannab uhkusega C. R. Jakobsoni nime ja juhindub tema põhimõttest “Eluga peab kool ikka ühendatud jääma ja elule üksi peab ta kasvatama”.


Alates 2011. aastast annab C. R. Jakobsoni nim Torma põhikool välja C. R. Jakobsoni nim stipendiumi. Stipendium antakse üle põhikooli lõpetajale lõpuaktusel.


Torma Vallavalitsuse 23. märtsi 2016 otsustega nr 22 ja 23, 23. aprilli 2016 otsustega nr 35 ja 36 ning 15. juuni otsusega nr 53 on kooli ja lasteaia pidaja korraldanud 1. septembrist 2016 ümber valla haridusasutuste tegemise.

Ümberkorralduse käigus liideti C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolile Torma Lasteaed Linnutaja. (Nimetus: C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaed).

_______________________________________________________________________________________________________

Noorkotkaste rühm loodi Tormas 1993. a lõpus. Tõotus anti 1994. a

Esimeses rühmas olid: Margus Simson, Raimo Oras, Veiko Kõre, Tambet Tähepõld, Enn Piip, Tauno Säälik

1995. a lisandus esimene kodutütar Annika Tähepõld

1998. a moodustati Kodutütarde rühm