ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //ÕPILASESINDUS

                                                                                                        

Õpilasesindus (ÕE) koosneb V-IX klassi õpilastest.

2017/2018. õppeaastal kuuluvad ÕE : 5.-klassist Kevin Liiv ja Timo Vare; 6.- klassist Egle Vaganova ja Markus Lehtjõe; 7. - Kaarel Välb ja Carmen Kattel; 8. klassist  Anette Välb (asepresident) ja Arno Kask; 9. klassist Teele Olgo (president) ja Hanna Sass (protokollija).

(Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-1/38  25.09.2017).

Arutatakse koolielu, kooli üritusi, samuti räägitakse koolis toimuvatest headest ja halbadest asjadest. 

ÕE esindaja 2017/2018.  õppeaastal kooli hoolekogus on  Anette Välb.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli

ÕPILASESINDUSE

PÕHIKIRI

Üldsätted

1. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli õpilasesindus (edaspidi ÕE)  on meie kooli  V – IX klassi õpilastest valitud  esindus.

ÕE juhindub oma tegevuses  käesolevast põhikirjast, kooli põhimäärusest    ,       PGS-ist    ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

2. ÕE tegevus rajaneb liikmete omaalgatuslikul tegevusel ja toimib juhatuse aruandlusel ÕE liikmete, juhtkonna  ja koolipere ees.

3. ÕE teeb kooli direktorile ettepaneku esinduse tegevusega seotud probleemide  toetamiseks ja lahendamiseks. 

4. Annab õpilastele võimaluse oma arvamuste ja ettepanekutega pöörduda ÕE poole.

 Eesmärgid

1. Osalemine kooli õppe – ja kasvatustöös tulemusliku töö ja kodukorra tagamisel.

2. Koostöö korraldamine õpetajate, kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel.

3. Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine  õpilaste vahel.

4. Järgida ja edendada kooli väljakujunenud traditsioone.

5. Õpilaste õppetöövälise tegevuse aktiviseerimine, organiseerimine  ja  järelevalve.

ÕE õigused  ja kohustused

      Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE õigus:

1. Teha juhtkonnale ettepanekuid, nõustada ja vaidlustada   õpilastega  seotud koolielu küsimusi.    

2. Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel.

3. Vahendada ja edastada  iga klassi esindaja kaudu  vastavale klassile          teateid ja informatsiooni ÕE tööst.

4. Õigus algatada ja läbi viia küsitlusi õpilaste seas.

5. Õigus korraldada ja läbi viia direktsiooniga  kooskõlastatult üritusi  (sealhulgas tegevuse finantseerimiseks tuluüritusi).

6. ÕE kohustub järgima kooli põhikirja ja  kodukorda, samuti kinni pidama  kooli juhtkonna ja ÕE suulistest ja kirjalikest lepetest.

7. ÕE võitleb vägivalla, kiusamise, ebaaususe ja korrarikkumiste vastu, et tagada  turvaline elukeskkond.

8. Luua sidemeid ja korraldada kokkusaamisi teiste koolidega.

9. ÕE teeb kord veerandis kokkuvõtte tehtud tööst.

Õpilasesinduse juhtimine ja sisekorraldus:

1. ÕE valitakse igal sügisel igast klassist ( V- IX klassid) kaks esindajat..

Tulemused kinnitab kooli direktor.

2. ÕE tegevust korraldab 3-liikmeline juhatus , mis valitakse ÕE liikmete seast salajasel hääletamisel. Juhatus valib enda hulgast presidendi.

3. ÕE koostab  oma tegevuse  tööplaani õppeaastaks.

4. ÕE juhatus on aruandekohustuslik ÕE  ja kooli juhtkonna ees.

5. ÕE juhatus peab tagama põhimäärusest kinnipidamise ning ÕE koosolekutel vastuvõetud  otsuste täitmise.

6. ÕE presidendi  või tema asetäitja kohustuseks on töö korraldamine ÕE-s, koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine ja  tööülesannete andmine ÕE liikmetele.

7. ÕE võtab  vastu algatatud ettepanekud   kooli juhtkonna, õppenõukogu ja õpilaste poolt ja aitab neid ellu viia.        

8. ÕE liige heidetakse ÕE välja, kui ta on eksinud p.1 vastu (üldsätted).

9. ÕE põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori poolt.   

Lõppsätted:       

1. Ükskõik, kui raskes või segases elusituatsioonis ÕE liige on, käitub vastavalt kooli kodukorrale ja ei unusta, et on õpilaste esindaja. On igati eeskujuks kõigile.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Muudetud 25.09.2017 dir kk nr 1-1/40

Muudatuste tegemine

Õpilasesinduse põhikirjas

Võttes aluseks Torma Vallavolikogu määruse nr 20  15.06.2016  „ C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli põhimäärus” § 26 lõike 2 p 1 tehakse C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli Õpilasesinduse põhikirjas järgmine muudatus:

ÕE õigused ja kohustused:

Punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ÕE teeb üks kord trimestris kokkuvõtte tehtud tööst.

 

Heiki Sildnik

direktor