ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

AVALDUSED
TORMA PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS
TORMA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA (üldosa)
AINEKAVAD
TORMA PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA
ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019
LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
KOOLI PÄEVAKAVA JA TOOKORRALDUS
KOOLI ARENGUKAVA 2011-2017
ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD
HOOLEKOGU MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD
KOOLI KODUKORD
HINDAMISE KORRALDUS KOOLIS
ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD
ÕPILASPILETI VÄLJAANDMISE KORD
PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD
C.R.JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT
KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD
ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD
SEADUSED


KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-1/20  17.11.2009, muudetud dir kk 1-1/28  03.09.2013

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli kehalise kasvatuse tunni kodukord

1. Õpilane  on kehalise kasvatuse  tunniks valmis pärast esimest kella.

2. Tund algab õpetajaga kokkulepitud kohas.

3. Sportlikust   tegevusest ja hügieenist lähtudes kannab õpilane spordiriideid ja -    jalatseid, tunni lõppedes peseb end, vahetab riided ja paneb jalga puhtad sokid.

4. Välistundideks riietub õpilane vastavalt ilmastikutingimustele, et vältida   külmetumist, suusatamise ja uisutamise ajal kannab kindlasti suusamütsi.

5. Sisetunnis kannab õpilane spordijalatseid, mis ei määri võimla põrandat.

6. Pikad juuksed on kinnitatud.

7. Tunnis ei kanta ehteid (pikad kõrvarõngad, ketid, käevõrud), kuna need on ohtlikud õpilase enda ja kaasõpilase tervisele (eriti palli-, liikumismängud, akrobaatika tund).

8. Nätsu närimine on keelatud, kuna see võib sportimisel sattuda hingamisteedesse.

9. Vabastatud õpilane viibib tunnis pikas spordidressis ja täidab õpetajalt saadud ülesandeid.

10. Lapsevanem võib vabastada lapse kahest järjestikusest tunnist, pikema vabastuse korral on vajalik arstitõend või kehalise kasvatuse õpetaja kokkulepe.

11. Vabastuskirja esitab õpilane kehalise kasvatuse õpetajale.

12. Kehalise kasvatuse tunnist äraminekut arutab õpilane  kehalise kasvatuse õpetajaga.

13. Tunnist vabastuskirja tagantjärele ei  arvestata.

14. Kui õpilane ei ole osalenud kehalise kasvatuse tunnis rohkem kui kolm nädalat, võib õpetaja anda spordi-, terviseteemalise kirjaliku töö, mille  õpilane esitab õpetaja  poolt määratud ajaks.

15. Kui õpilasel puuduvad spordiriided, täidab ta õpetajalt saadud ülesandeid või sooritab järeltunni. Ekoolis täht "R".

16. Kui tunnis on olnud hindeline tegevus ja õpilane on puudunud põhjuseta või puudub spordiriietus, siis peab ta tulema järeltundi, mitteilmumisel saab ta hindeks  "1" (nõrk).

17.  Järeltund toimub kolmapäeval 15.15 - 16.00 või kokkuleppel õpetajaga.

18. Kui õpilane hilineb tundi, teeb ta ise soojenduse ja võtab tunnist osa.

19. Tunnis puuduliku hinde saamisel võib õpilane seda "parandada".

20. Õppeveerandi viimasel nädalal järeltunde ei toimu.