ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

AVALDUSED
TORMA PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS
TORMA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA (üldosa)
AINEKAVAD
TORMA PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA
ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019
LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
KOOLI PÄEVAKAVA JA TOOKORRALDUS
KOOLI ARENGUKAVA 2011-2017
ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD
HOOLEKOGU MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD
KOOLI KODUKORD
HINDAMISE KORRALDUS KOOLIS
ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD
ÕPILASPILETI VÄLJAANDMISE KORD
PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD
C.R.JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT
KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD
ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD
SEADUSED


C.R.JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT

 

CARL ROBERT JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT

1.      ÜLDSÄTTED

Carl Robert Jakobsoni nimelist stipendiumi annab kooli algatusel välja C.R. Jakobsoni nimeline Torma Põhikool alates 2011. aastast.

2.      EESMÄRK

Tunnustada lõpuklassi õpilast, kes oma õppimise ja tegudega on silma paistnud jakobsonlike traditsioonide säilitamise ja jätkamisega.

3.      STIPENDIUMI MÄÄRAMISE KORD

Stipendium määratakse õpilasele/õpilastele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

3.1  on õppinud üheksa kooliaasta jooksul hästi ja väga hästi (arvestades aastahindeid);

3.2  käitumine „hea” ja „eeskujulik” (aastahinded 9 kooliaasta jooksul);

3.3  on osalenud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel

-          või on pidevalt osalenud spordi-  või taidlusringides ning esindanud kooli maakondlikel või vabariiklikel võistlustel ja ülevaatustel

-          või on noorkotkas, kodutütar;

3.4   lähtub oma tegevuses meie kooli põhiväärtustest;

3.4.1        on järjekindel ja nõudlik enda vastu õppetöös;

3.4.2        on aktiivne kooli ja klassi ettevõtmistes;

3.4.3        on heatahtlik, sõbralik ja viisakas;

3.4.4        järgib tervislikke eluviise.

4.      KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD

4.1  Kandidaadid esitavad klassijuhatajad, aineõpetajad ning õpilasesindus:

4.2  Lõpliku otsuse teeb töökollektiiv hääletades.

4.3  Sobiva kandidaadi puudumisel on töökollektiivi koosolekul õigus jätta stipendium välja andmata või jagada kahe võrdse kandidaadi korral pooleks.

5.      STIPENDIUMI ÜLEANDMINE

C. R. Jakobsoni nimeline stipendium antakse üle kooli lõpuaktusel.

6.      AVALIKUSTAMINE

Stipendiumi saaja nimi kantakse kooli kodulehele.

C.R.Jakobsoni nim statuudi uus redaktsioon vastu võetud töökollektiivi koosolekul

06.01.2017 protokoll nr 1.