ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

AVALDUSED
TORMA PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS
TORMA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA (üldosa)
AINEKAVAD
TORMA PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA
ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019
LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
KOOLI PÄEVAKAVA JA TOOKORRALDUS
KOOLI ARENGUKAVA 2011-2017
ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD
HOOLEKOGU MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD
KOOLI KODUKORD
HINDAMISE KORRALDUS KOOLIS
ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD
ÕPILASPILETI VÄLJAANDMISE KORD
PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD
C.R.JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT
KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD
ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD
SEADUSED


PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD

                                                                                                  KINNITATUD

                                                                                            Kooli hoolekogu koosolekul

                                                                                                    27.04.2011 protokoll nr 11               

C. R. JAKOBSONI NIM TORMA PÕHIKOOLI PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD

Vastav kord ja tingimused kehtestatakse „Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse“ § 75 lõige 5 alusel.

§ (1) Pedagoogi vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ (2) Konkursi korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

§ (3) Konkursi korraldab ja viib läbi kooli direktor.

(1) Konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) moodustab kooli direktor ja kinnitab oma käskkirjaga.

KONKURSI KORRALDAMINE

§ (4) Konkursi kuulutab välja direktor:

(1) avaldades teate ühes üleriigilises levikuga ajalehes;

(2) kandidaadil peab olema vähemalt kaks nädalat aega avalduse esitamiseks alates konkursiteate avaldamise päevast;

(3) konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) kooli nimi;

2) pedagoogi kandidaadile esitatavad nõuded;

3) avalduse esitamise tähtaeg;

4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

KANDIDAADI  DOKUMENDID

§ (5) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

(1) kirjalik avaldus;

(2) ametikäigu kirjeldus;

(3) kandidaadi pedagoogi ametikohale esitatud nõuetele vastavate dokumentide koopiad;

(4) kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad materjalid.

§ (6) Kandidaatide poolt komisjonile esitatud dokumendid registreeritakse C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ (7) Kandidaatide poolt komisjonile esitatud dokumentidega on komisjoni liikmetel võimalik eelnevalt tutvuda.

KONKURSIKOMISJON

§ (8) Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga vähemalt 5-liikmelise komisjoni:

§ (9) Komisjon koosseisus:

(1) kooli juht;

(2) kooli hoolekogu esindaja;

(3) õpetajate esindaja;

(4) a/ü usaldusisik;

(5) õppealajuhataja.

§ (10)  Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks.

§ (11) Komisjoni esimeheks on kooli juht ja sekretäriks kooli sekretär.

§ (12) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa komisjoni esimees ja vähemalt pooled komisjoni liikmetest.

§ (13) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kõigi kohalviibivate liikmete häälte enamusega:

(1) häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

§ (14) Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

§ (15) Komisjoni esimees kutsub komisjoni esimese koosoleku kokku avalduste esitamise tähtajast arvates hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

KONKURSIKOMISJONI TÖÖKORD

§ (16) Komisjoni toimumise aeg ja koht tehakse komisjoni liikmetele teatavaks hiljemalt kaks tööpäeva enne komisjoni koosoleku  toimumist.

§ (17) Komisjoni esimesel koosoloekul:

(1) kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekutest konkursi edasise korraldamise kohta;

(2) kehtestatakse kandidaatide hindamisviis;

1) dokumendi voor;

2) vestlusvoor;

3) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht.

§ (18) Kui komisjon peab vajalikuks viia esitatud dokumentide alusel läbi esimene hindamisvoor (dokumendivoor) ning kandidaadid on esitanud kõik vajalikud dokumendid, võib komisjon käesoleva korra punktis 18 nimetatud koosolekul dokumendivooru läbi viia.

§ (19) Komisjoni koosolekul toimuva dokumendivooru tulemused võtab komisjon kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

(1) lubada kandidaat järgmisse hindamisvooru;

(2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;

(3) tunnistada kandidaat mitteilmunuks.

§ (20) Hiljemalt § 19 lõike 2 ja 3 otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval teatab komisjoni sekretär kirjalikult ametikohale mittevastavaks tunnustatud kandidaatidele nende kohta tehtud kirjaliku otsuse.

§ (21) Järgmisse hindamisvooru lubatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär hiljemalt komisjoni koosoleku toimumise järgsel tööpäeval kirjalikult kandidaatide vestlusele kutsumise täpse aja ja koha arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt nädal enne komisjoni koosolekut.

§ (22) Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele komisjoni koosseisu.

§ (23) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastuse ühe järgmistest otsustest:

(1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;

(2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;

(3) tunnistada kandidaat mitteilmunuks.

§ (24) Hiljemalt § 23 lõike 2 ja 3 nimetatud  otsuse tegamise päevale järgneval tööpäeval teatab komisjoni sekretär kirjalikult igale kandidaadile tema kohta tehtud kirjaliku otsuse.

§ (25)  Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi, kellele esitab vastava otsuse tegemisele järgneval tööpäeval kooli direktor ettepaneku sõlmida tööleping.

KONKURSI LUHTUMINE

§ (26) Konkurss loetakse luhtunuks:

(1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;

(2) komisjon loobus kandidaatide esitamisest § 25 märgitud esitatud töölepingu sõlmimiseks.

§ (27) Konkursi luhtumise korral:

(1) kuulutab direktor välja uue konkursi;

(2) täidab vaba ametikoha vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 75 lõige 6.