ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2018-2019
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE 2018/2019
TRIMESTRID 2018/2019
TUBLID ÕPPURID 17/18 õppeaastal
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

Arenguvestluste korraldamise tingimused ja  kord   (kehtestatud dir kk nr1-1/7  27.01.2011)

Arenguvestluste tingimuste ja korra kehtestamise aluseks on C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli  põhimäärus § 2 p. 6 (kinnitatud Torma Vallavolikogu määrusega nr 29  20.12. 2010.a)

I peatükk

ÜLDSÄTTED

  § 1.  Arenguvestluse läbiviimise korra struktuur

 (1) Arenguvestluse läbiviimise kord koosneb kolmest suuremast osast:

 1)  üldsätted;

 2)  protseduurireeglid;

 3) sisu ja dokumenteerimine

 (2) Protseduurireeglid aitavad tagada sujuva arenguvestluste korralduse ja määratleda vastutuse ning vormid võimaldavad hallata ja säilitada ühtse standardi järgi.

  § 2. Arenguvestluse mõiste.

  (1) Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale     mõistmisele, suurendama õpilase õpitahet  ja õpimotivatsiooni.

 (2) Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud vestlus, kus arutatakse:

 1) õpilase tulevikuplaane;

 2) pädevuste omandamise võimalusi;

 3) lepitakse kokku tulevase perioodi tegevuste suhtes;

 4) tutvutakse uue õpilasega;

 5) õpetaja abi õpilase püstitatud eesmärkide saavutamisele.

  § 3. Arenguvestluse eesmärk

 (1) Arenguvestluse eesmärgiks on saavutada õppekavas sätestatud kasvatuseesmärgid.

 (2) Arenguvestluse konkreetsemad eesmärgid on:

  1) anda hinnang õppekavas sätestatud kasvatuseesmärkidest tulenevatele pädevustele

        õpilase eneseanalüüsi kaudu;

  2)  leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides;

  3)  leppida kokku arenguplaan eelolevaks arenguperioodiks;

  4)  aidata kaasa, et õpilane tõstaks enda enesehinnangut.

  § 4. Arenguvestluste osapooled

   (1) Arenguvestluse osapooled on:

    1) õpilane;

    2) klassijuhataja;

    3) õpilase seaduslik esindaja;

    4) vajadusel teised õpetajad ja koolitöötajad ning õpilase elukohajärgse vallavalitsuse           lastekaitsetöötaja või sotsiaalabi teenuseid osutava struktuuriüksuse ametnikud

  § 5. Arenguvestlus kui vastastikune kokkulepe

  (1) Klassijuhataja ja õpilase vahelise vastastikuse kokkuleppe sõlmimine toimub

       arengueesmärkide püstitamise ja nende saavutamise teede sõnastamise kaudu.

 (2)  Arengueesmärgid on  selgelt defineeritud ja reaalsed.

 (3) Õpilane sõnastab oma arengueesmärgid.

  (4) Õpilase arengueesmärgid tulenevad õpilase eneseanalüüsist

  (5) Õpilase arengueesmärkide saavutamisel on klassijuhatajal ning  lapsevanematel  

       toetav ja abistav roll    

§ 6. Konfidentsiaalsusnõuded arenguvestluse läbiviimisel

(1) Õpilase eneseanalüüsi tulemused on konfidentsiaalsed.

(2) Õpilase eneseanalüüsi tulemusi ei tohi avaldada kolmandatele isikutele.

(3) Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu, ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta, avaldamisele kolmandatele isikutele.

(4) Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

II peatük

  PROTSEDUURIREEGLID

§ 7.  Arenguvestluse läbiviimise aeg

(1) Arenguvestluse kuupäeva  lepib õpilase ja õpilase seadusliku esindajaga kokku klassijuhataja

(2) Arenguvestluse toimumise teatise saadab klassijuhataja õpilase seaduslikule esindajale kinnitamiseks

(3) Õpilase seaduslik esindaja saadab positiivse või negatiivse kinnitusega teatise klassijuhatajale tagasi.

(4) Klassijuhataja säilitab õpilase seadusliku esindaja kinnitatud teatist kogu õpilase arenguvestluste perioodi.

(5) Arenguvestlusi viiakse läbi reeglina üks kord õppeaasta jooksul ja arenguperioodiks on üks aasta:

1) vajadusel võib periood olla lühem.

§ 8. Õpilaste liikumisel ja/või klassijuhataja   vahetumine

(1) Kui õpilane saabub õppeaasta keskel teisest koolist, siis toimub arenguvestlus õpilaega kahe kuu jooksul õpilase saabumise ajast.

(2) Klassijuhataja vahetumisel viib uus klassijuhataja kõikide õpilastega arenguvestluse läbi kuue kuu jooksul alates ametisse asumise ajast.

(3) Õpilase lahkumisel koolist kehtivad edasi kõik arenguvestlusi puudutavad konfidentsiaalsuse nõuded.

§ 9. Arenguvestluste ettevalmistamine

(1) Kaks nädalat enne arenguvestluse toimumist annab klassijuhataja õpilasele eneseanalüüsi ankeedi ning klassijuhataja tagastab õpilase eneseanalüüsi lehe õpilasele arenguvestluse lõppedes.

(2)  Eneseanalüüsi ankeedi täitmise tähtaeg on üks nädal.

(3) Klassijuhataja võib õpilase eneseanalüüsiks kasutada käesoleva korra § 9 lõikes 1 nimetatud ankeete või koostada ankeet ise.

(4) Klassijuhataja kooskõlastab oma koostatud õpilase eneseanalüüsi ankeedi psühholoog- nõustajaga.

(5) Arenguvestluse ajaks peab klassijuhataja olema õpilase eneseanalüüsiga tutvunud.

(6) Arenguvestlus tuleb läbi viia privaatses ruumis ilma segavate asjaoludeta.

(7) Esmakordse arenguvestluse korral tutvustab klassijuhataja arenguvestluses kasutatavaid vorme  ning arenguvestluse läbiviimise protseduuri.

III peatükk

SISU JA DOKUMENTEERIMINE

§ 10. Arenguvestluse sisu

(1) Arengu vestluse käigus väljendab õpilane enda mõtteid ja seisukohti

(2) Arenguvestluse soovituslik kava:

 1) vestluse eesmärgi sõnastamine;

 2) eelmise perioodi eesmärkide ja huvide realiseerumise ülevaatamine;

 3) õppimise ja käitumise analüüs;

 4) klassijuhatajapoolne tagasiside;

 5) õpilasepoolne tagasiside ning ootuste ja huvide väljendamine;

 6) eesmärkide, arenguvajaduste ja tegevuskava sõnastamine;

 7) lapsevanema osalemisel lapsevanemapoolne tagasisside;

 8) kokkulepe;

 9) kokkuleppe allkirjastamine.

§ 11. Arenguvestluse dokumenteerimine

(1) Arenguvestlused tuleb dokumenteerida:

 1)  vastavad vormid asuvad õppealajuhataja E. Viesemanni käes

IV peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 12. Arenguvestluste koordineerimine ja vastutus.

 (1) Arenguvestluste protsessi koordineerib ja vastutab toimumise eest õppealajuhataja E. Viesemann

(2) Õppealajuhataja tagab klassijuhatajate arenguvestlusalase asjatundlikkuse läbi ekspertide konsultatsioonide ja täienduskoolituste.

(3) Klassijuhatajad vastutavad  kõikide protseduurireeglite täitmise eest.

§ 13. Arenguvestluse korra muutmine

 (1) Arenguvestluse korra muutmise ettepanekuid on võimalik pidevalt teha kirjalikult

õppealajuhatajale.

 (2) Muutused rakenduvad vastavalt kooli põhimääruses kehtestatud korrale

§ 14. Varasema käskkirja kehtetuks tunnistamine

(1)   Tunnistada kehtetuks direktori käskkiri nr 1-1/9  14.11.2008