ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

TEK PROGRAMM
GRIPI VASTU
KOOLIÕDE


TEK PROGRAMM

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli kui tervist edendava kooli programm

Euroopa tervist edendavate koolide (TEK) liikumine on Euroopa piirkonna strateegiline programm, millega julgustatakse riike välja arendama tervist edendava kooli idee vastavalt iga riigi vajadustele ja kontekstile.

Tervist edendavate koolide eesmärk on edendada tervislikku elulaadi, arendada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda kogu kooli ning paikkonna jaoks.

Torma Põhikooli tervisenõukogu VISIOON

Visiooniks on olla selline kool, mis loob võimalused kaasaegse hariduse omandamiseks turvalises ning tervist edendavas keskkonnas, kus iga liige tunnetab oma kuuluvust, hoolitsemist, väärtustamist ja toetust.

Torma Põhikooli kui tervist edendava kooli PEAMISED EESMÄRGID

 • Säilitada olemasolev tervisekaitse nõuetele vastav füüsiline koolikeskkond.
 • Edendada kooli vaimset ja sotsiaalset keskkonda nii, et pakkuda igale kollektiivi liikmele võimalusi kuuluvus-, tunnustus- jm vajaduste rahuldamiseks.
 • Võimaldada õpilastel omandada tervist edendav eluviis ning oskused saavutada kehaline, vaimne ning sotsiaalne heaolu.
 • Toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja ümbritseva keskkonnaga.

OLUKORRA ANALÜÜS

16.septembril 2009 toimunud tervisenõukogu koosolekul toimunud arutelu ja läbi viidud koolikeskkonna sisehindamise tulemuste põhjal tehti kindlaks hetkeolukord.

Kooli tugevad küljed:

 • Kooli füüsiline keskkond on kõigiti tervisekaitse nõuetele vastav.
 • Koolitoit on tervislik, mitmekülgne ning väljatöötatud standarditele vastav ja kättesaadav kõigile õpilastele ning töötajatele.
 • Olemas on väga head võimalused kehaliseks aktiivsuseks- uus ja võimalusterohke spordihoone, mitmed treeningud ja sporti edendavad üritused.
 • Toimib regulaarne ja mitmekülgne õpilaste ja nende vanemate tunnustamise süsteem.
 • Kool pakub mitmesuguseid võimalusi tervist puudutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks nii õppekava osana kui koolivälistel üritustel, samuti koolitusi õpetajatele ja kooli töötajatele.

Vajakajäämised ja/või parendamist vajavad valdkonnad:

 • Tervisekasvatuse- ja edenduse täpsem kajastamine kooli üldises arengukavas.
 • Puuduvad regulaarselt kogutud andmed õpilaste tervisekäitumisest (v.a. 5., 7.ja 9.kl kooli tervisetöötaja poolt tehtud ja klassijuhatajatele antud kokkuvõtted). Seni pole läbi viidud üldisi rahulolu ning vajaduste küsitlusi.
 • Senisest parem terviseteenistuse kättesaadavus- tervisekabineti rajamine ja kokkuleppe sõlmimine perearstiga kooliõe vastuvõtu aegade sobitamiseks, et ta saaks koolis eraldi vastuvõttu korraldada.
 • Vajalik on teavitustöö TEK-idee levitamiseks kooli kollektiivis, õpilaste hulgas ning paikkonnas laiemalt, et saavutada ühine kaasaegne arusaam tervisest ja selle edendamisest.
 • Senisest suurem erinevate osapoolte kaasatus neid puudutavate otsuste tegemisse ja sellega ka koostöö parandamine rahulolu ja vajaduste küsitluste, koolituste ja teabepäevade abil. Õpilasomavalitsuse ning hoolekogu aktiviseerimine.
 • Ühekordsete ja lühiajaliste ürituste kõrvale leida võimalusi ka pikemaajalisi ja aasta-aastalt korduvate projektide läbiviimiseks, mis on oma olemuselt efektiivsemad.

TEGEVUSPLAAN aastateks 2009- 2012

Mida teha?

Millal?

Kes?

Tervisedenduse lisamine õppeaasta prioriteetide hulka.

2009 sügis

ÕN

Tervisedendus lisada kooli arengukavasse vastavalt tervisenõukogu poolt vastu võetud tegevusplaanidele.

2010

ÕN

Tervise- ja rahuloluküsitluste koostamine.

jaanuar –veebruar 2009

terviseküsitluse vorm-E.Sild,

koostamist juhendab Ü.Säälik, teostavad J.Tauk, J.Saia, M.Raud, L.Lääne

Küsitluste läbiviimine

juhendab Ü.Säälik, läbi viivad J.Tauk, J.Saia, M.Raud, L.Lääne, koostöös arvutiõpetuse õpetajatega, klassijuhatajatega

Tervisekabineti rajamine

2010/2011

T.Aavasalu, T.Lääne

Kokkuleppe sõlmimine perearstiga kooliõe vastuvõtuaja korraldamiseks

2011

E.Sild, T.Aavasalu

Infotunnid õpilastele, töötajatele,

 hoolekogule jt TEK-idee ja põhimõtete tutvustamiseks.

2009/2010

õ/a jooksul

Ü.Säälik, õpilased

TEK-link kooli kodulehele

sügis 2009

T.Aavasalu, sekretär M.Kõre

Õpilaste kaasamine koolile oluliste otsuste tegemise protsessi :

·   Mõttetalgud 8./9.kl ühiskonnaõp. tundides

·   Õpilasi puudutavate otsuste läbiarutamine ja arvamuste fikseerimine

·   Õpilasomavalitsuse taaskäivitamine ja töös hoidmine

2009-2012

T.Aavasalu

klassijuhatajad

huvijuht

Vanemate kaasamine koolile oluliste otsuste tegemise protsessi:

 • hoolekogu töö aktiviseerimine

2010-2012

T.Aavasalu, Ü.Säälik, huvijuht

Seni toimivate huviringide ja ürituste käimashoidmine

2009-2012

huvijuht, E.Kalm, Ü.Säälik, õpetajad, ringijuhid

Pikemaajalised üritused

 • Suitsuprii klass
 • „Kogu kool liigub“

2009-2012

2010-2012

huvijuht, klassijuhatajad

Ü.Säälik, E.Kalm, huvijuht, õpilased jt