ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

AVALDUSED
TORMA PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS
TORMA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA (üldosa)
AINEKAVAD
TORMA PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA
ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019
LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
KOOLI PÄEVAKAVA JA TOOKORRALDUS
KOOLI ARENGUKAVA 2011-2017
ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD
HOOLEKOGU MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD
KOOLI KODUKORD
HINDAMISE KORRALDUS KOOLIS
ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD
ÕPILASPILETI VÄLJAANDMISE KORD
PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD
C.R.JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT
KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD
ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD
SEADUSED


ÕPILASPILETI VÄLJAANDMISE KORD

                                                       

Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm
Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a määrus nr 42

Määrus kehtestatakse «Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse» § 59 alusel.

§ 1. Õpilaspileti mõiste

(1) Õpilaspilet on üldhariduskooli (edaspidi kool) õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

(2) Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.

§ 2. Õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

(1) Õpilaspilet antakse õpilasele õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel tasuta.

(2) Õpilaspileti annavad välja kõik koolid sõltumata kooli omandivormist.

(3) Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor.

(4) Õpilaspileti kasutamise kord koolis sätestatakse kooli kodukorras.

§ 3. Õpilaspileti vormistamine ja õpilaspiletile kantavad andmed

(1) Õpilaspileti plangi esiküljele, selle ülaossa trükitakse trükitähtedega sõna «ÕPILASPILET».

(2) Õpilaspileti plangi esiküljele vasakule poole trükitakse käesolevas lõikes toodud järjekorras ülalt alla järgmised sõnad ning kantakse vastavad andmed:
1) kooli nimi;
2) õpilase ees- ja perekonnanimi;
3) õpilase isikukood;
4) õpilaspileti number;
5) kehtiv kuni.

(3) Tekst «kehtiv kuni» võib olla tekstiga «õpilaspileti number» ühel real.

(4) Õpilaspileti number on ühes koolis kordumatu.

(5) Õpilaspileti esiküljel, paremal pool on selle omaniku foto.

(6) Üle 15 aasta vanune õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti tagaküljel.

(7) Õpilaspileti plangile võib kanda kooli sümboolika.

(8) Isikukoodi puudumisel kantakse õpilaspiletile õpilase sünniaeg.

(9) Õpilaspiletile kantavad andmed peavad olema selgelt loetavad.

(10) Õpilaspileti vormistamise täpsem kord kehtestatakse kooli asjaajamiskorras.

§ 4. Õpilaspiletite registreerimine

(1) Õpilaspileti väljaandja registreerib igale õpilasele väljaantud õpilaspileti vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

(2) Õpilaspiletite väljaandja on kohustatud pidama arvestust õpilaspiletite väljastamise üle.

§ 5. Õpilaspileti kehtivus

(1) Kool tähistab õpilaspileti kehtivuse vastava kuupäeva lisamisega õpilaspiletile igal õppeaastal.

(2) Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.

(3) Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ning registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

(4) Õpilaspileti väljaandjalt on võimalik saada teavet õpilaspileti kehtivuse kohta «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

§ 6. Õpilaspileti korduv väljaandmine

(1) Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:

1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;

2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.

(2) Kool korraldab uue õpilaspileti väljaandmise juhul, kui muutuvad õpilaspiletile kantavad kooli andmed.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud juhul on õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem uue õpilaspileti saamisel kohustatud esmase õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ja registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise käesoleva määruse nõuete kohaselt. Juhul kui tagastamine on võimatu, tunnistab kooli direktor käskkirjaga õpilaspileti kehtetuks.

(4) Kool vormistab ja registreerib uue õpilaspileti väljaandmise käesoleva määruse nõuete kohaselt.

§ 7. Üleminekusätted

(1) Kuni 2012. aasta 1. septembrini on koolil õigus väljastada õpilaspilet enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud korras ja vormil.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud vormil väljastatud õpilaspileti kehtivust võib pikendada kuni õpilase väljaarvamiseni kooli õpilaste nimekirjast, tähistades õpilaspileti kehtivuse vastava õppeaasta lisamisega.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

Minister   Tõnis LUKAS

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler
kantsleri ülesannetes  Andres KOPPEL