ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

AVALDUSED
TORMA PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS
TORMA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA (üldosa)
AINEKAVAD
TORMA PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA
ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019
LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
KOOLI PÄEVAKAVA JA TOOKORRALDUS
KOOLI ARENGUKAVA 2011-2017
ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD
HOOLEKOGU MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD
KOOLI KODUKORD
HINDAMISE KORRALDUS KOOLIS
ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD
ÕPILASPILETI VÄLJAANDMISE KORD
PEDAGOOGIDE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD
C.R.JAKOBSONI STIPENDIUMI STATUUT
KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD
ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD
SEADUSED


ELUKOHAJÄRGSE MUNITSIPAALKOOLI MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

KINNITATUD

Torma Vallavalitsuse 11.aprill 2011 määrusega nr.11

MUUDETUD

Torma Vallavalitsus 12.12.2011 määrusega nr.20

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lõike 1 punkti 3 ja Põhikooli– ja

gümnaasiumiseaduse §10 lõike 1 alusel annab Torma Vallavalitsuse m ä ä r u s e:

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega sätestatakse koolikohustuslikule isikule ning 17-aastasele või vanemale isikule ja

Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele

põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Torma valla munitsipaalkooli

määramise kord.

§ 2. Üldsätted

(1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri

(edaspidi rahvastikuregister) järgi on Torma vald, tagatakse õppimisvõimalus Torma valla

munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei

ole Torma vald.

(3) Munitsipaalkool, kus Torma vallas elav õpilane õpib, on selle õpilase elukohajärgne kool.

(4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduse §47 lõikest 1 ja §49 lõikest 1.

§ 3. Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine

(1) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab koolile vormikohase avalduse.

(2) Taotlus lapse esimesse klassi õppima asumiseks tuleb esitada 1.maiks.

(3) Taotluse hilisemal esitamisel lähtutakse otsuse tegemisel vabade kohtade olemasolust.

(4) Vanem esitab 01.septembril koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 4. Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse menetlemine

(1) Esitatud taotluste alusel koostab kool esimesse klassi õppima asuda soovivate laste

nimekirjad.

(2) Esitatud taotlused vaatab kool läbi 31. maiks

(3) Elukohajärgse munitsipaalkooli määramisel lähtub kool põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses

sätestatud klassi täitumuse ülemisest piirnormist ning arvestab oluliste asjaoludena

esmajärjekorras:

1) õpilase elukoha lähedust koolile;

2) sama pere teiste laste õppimist samas koolis;

3) võimaluse korral lapse seadusliku esindaja soove.

(4) Kui rahvastikuregistri andmetel selgub, et on veel Torma vallas elavaid koolikohustuslikke

lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole vastavat taotlust esitanud, teeb direktor koostööd Torma

vallavalitsusega aitamaks tagada laste koolikohustuse täitmise õigeaegset alustamist.

(5) Esimesse klassi vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 01.juuni.

(6) Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor lähtuvalt Põhikooli- ja

gümnaasiumiseadusest ja käesolevast määrusest hiljemalt 1. septembriks.

§ 5. Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

(1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab

õppima asuva isiku seaduslik esindaja soovitud kooli direktorile taotluse.

(2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi

täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise

lähtudes haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise

üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

§ 6. Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise

jätkamine

(1) Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool

põhihariduse jätkamiseks võib olla lisaks elukohajärgsele koolile mistahes täiskasvanute

gümnaasium.

(2) Õpinguid katkestanud isik või tema seaduslik esindaja esitab põhihariduse omandamise

jätkamiseks taotluse vastava kooli direktorile.

§ 7. Järelevalve

Käesoleva määruse täitmist kontrollib Torma Vallavalitsus.

§ 8. Jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Riina Kull                                                                 Tiina Leeben

Vallavanem                                                             Vallasekretär

 

Vaata ka  Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrus nr 43 " "Kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord".