ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2018-2019
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMINE 2018/2019
TRIMESTRID 2018/2019
TUBLID ÕPPURID 17/18 õppeaastal
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018

 

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 23.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.08.2018
Avaldamismärge: RT I, 20.05.2017, 18

Vaata digitemplit

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
 2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
 3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
 4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
 5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
 6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
 7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
 8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
 9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
 10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
 11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KOOLISISESED  TASEMETÖÖD

14.05.2018 - 7. klass bioloogia

15.05.2018 - 5. klass - matemaatika ja inglise keel

                   - 7. klass - inglise keel