ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

JÕULUPEOD LASTEAIAS
KONTAKT
BUSSI SÕIDUGRAAFIK
HUVIKOOLIDES ÕPPIMINE
ÜHISÜRITUSED 2018/2019
ÜHISÜRITUSED 2017/2018
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
KUUPLAANID 2018/2019
KUUPLAANID 2017/2018
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
PILDID 2018/2019
PILDID 2017/2018
TOITLUSTAMINE
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED

 


Missioon
 C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli Linnutaja hoone personali missioon on luua tingimused meie lasteaia kõikide laste mitmekülgseks ning järjepidevaks arenguks kodu ja lasteasutuse koostöös, toetada iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, keelelisest ja kultuurilisest taustast, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.  

Visioon Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt vanemad, kogukond, üldsus.  

Väärtused

  • Oleme usaldusväärsed. Tahame olla lastehoius ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas parimad asjatundjad, teeme oma tööd pühendumuse ning vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses nüüdisaegsetele ja teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele, olles valmis enda valikuid ja otsuseid argumenteeritult põhjendama. Oleme ausad iseenda ja teiste vastu ning tahame olla kõikidele partneritele positiivseks eeskujuks. Meie tegevus on arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele.
  • Oleme koostööle avatud partnerid. Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.
  • Oleme lapsest lähtuvad. Targad ja loovad õpetajad, kes kasvatavad lapsi lapsest lähtuvalt, loovad viljaka pinnase aktiivsete ja üha koostöövõimelisemate kodanike kasvamiseks.
  • Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud uuendustele ning mõistame muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas, oskame otsuste tegemisel nendega arvestada.
  • Oleme ratsionaalsed. Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi saavutamise võimalikult säästval viisil. Meie tegutsemine ja otsused peavad olema sellised, mis inimeste kaasamisel, ajaressursi ja materiaalsete vahendite kasutamisel järgivad kokkuhoidlikkuse põhimõtet.