ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // LINNUTAJA HOONE (lasteaed) // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

UUS ÕPPEAASTA
KINGITUS KODUKANDI LASTELE
KONTAKT
PERSONAL
MISSIOON, VISIOON; VÄÄRTUSED
PÕHIMÄÄRUS
ÕPPEKAVA
AJALUGU JA TÄNAPÄEV
AVALDUSED
ÕIGUSAKTID
RÜHMAD
JÕULUPEOD (pildid)
LINNUTAJA LAULUAED
KODUKORD
RÜHMADE PÄEVAKAVAD
TOITLUSTAMINE
NÄDALA MENÜÜ
LAPSEVANEMALE
KUUPLAANID 2016/17
PROJEKTI JA ÜHISÜRITUSTE PLAAN 2016/2017
KIK-i TOETUSED
PILDID 2016/2017
TEL MEESKOND
LAPSEVANEMA MEELESPEA


LAPSEVANEMALE

 

C.R.JAKOBSONI NIM TORMA PÕHIKOOLI LINNUTAJA HOONE (lasteaed) KÕIK

LASTERÜHMAD

ALUSTAVAD UUT ÕPPEAASTAT 28. AUGUSTIL 2017.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli Linnutaja hoone

LAPSEVANEMA INFOLEHT

2017

 1. C,.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli Linnutaja hoone  (lasteaed) on avatud tööpäeviti 7.30 kuni 18.00.
 2. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja esimesele jõulupühale vahetult eelneval tööpäeval suletakse lasteaed kell 15.00.
 3. Vanemal on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.
 4. Vanemad on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses, kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
 5. Lapsevanem on iga kuu 25. kuupäevaks kohustatud tasuma lapse toidukulu maksumuse ja vanemate poolt kaetava osa määra eelneva kuu eest.
 6. Lapse toidukulu päevamaksumuseks on lasteaia hoolekogu poolt kinnitatud lasteaiarühmale ja liitrühmale 1,54 eurot ning sõimerühmale 1,47 eurot.
 7. Hommikusöögi tasu on 35%, lõunasöögi tasu 45% ja õhtuoote tasu 20% toidukulu päevamaksumusest.
 8. Vanemate poolt kaetava osa määr kulude osaliseks katmiseks lasteasutuse eelarves on sõimerühmas „Titela”  (osaajaline) 2 eurot kuus lapse kohta, sõimerühmas „Rõõmurullid”, liit- ja lasteaiarühmas 10 eurot kuus lapse kohta. ( Torma Vallavolikogu määrus nr 34, 30.11.2016, RT IV, 07.12.2016,14)

9.      Vanem teavitab hiljemalt puudumisele eelneval tööpäeval kella 14-ks lasteasutust lapse puudumisest ja võimaluse korral puudumise kestvusest e-lahenduse kaudu. Kui vanemal e-lahendusele ligipääs puudub, siis valib vanem talle sobiva teavitamise süsteemi (teavitades lasteasutust helistades või saates vastavasisulise teate paberil).

10.  Kui vanem ei teavita lapse puudumisest kokkulepitud kellaajaks, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

 1. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 8.30-ks, tuleb tasuda terve päeva toidukordade eest.
 2. Lapse toidule arvamiseks teatada lasteaeda eelmisel tööpäeval hiljemalt kell 14.00. Personali eranumbritele palun teadete edastamiseks mitte helistada.
 3. Kui puudumisest ei ole teavitatud, last toidult maha ei arvata. Mitteteatatud päevade eest tasub kulud lapsevanem.
 4. Iga kuu 10. kuupäevaks edastab raamatupidaja lapsevanemale e-posti teel (soovijaile paberkandjal) arve ja teatise toiduraha ja vanemate poolt kaetava osa määra tasumise kohta.
 5. Lasteaiamaksu on võimalik tasuda:

- sularahas Linnutaja hoone majandusjuhatajale või Torma Vallavalitsuse raamatupidajale;

- Torma Vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank: EE801010102032061002

- Torma Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank: EE902200001120055536.

 1. Nõuande saamiseks või arusaamatuste lahendamiseks palun helistage lasteaia direktorile telefonil 77 34 236 või 5182497 või õppealajuhatajale 5220923. 
 2. Lasteaia e-posti aadress on tormapk@tormapk.edu.ee ja kodulehe aadress www.tormapk.edu.ee.